Informacje dla pracodawców


Zjawiska mobbingu czy dyskryminacji nie zawsze występują jako intencjonalne działanie pracodawców. Często dzieje się to bez jego wiedzy i zgody, a w procesy te zaangażowani są np. niektórzy pracownicy i ich przełożeni. Niemniej jednak to pracodawca ponosi za to odpowiedzialność - także odszkodowawczą. Będąc pracodawcą warto więc aktywnie przeciwdziałać występowaniu tych zjawisk.

Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę wiele obowiązków natury antydyskryminacyjnej. Część z nich ma charakter ogólny, jak na przykład obowiązek poszanowania godności i praw osobistych pracowników (art. 11), czy zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 15) po szczegółowe. Inne szczegółowo wymieniają obowiązki pracodawcy, np. te wyrażone w art. 94 (m.in. obowiązek stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy), a Art. 94 nakłada na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Jednocześnie jednak Kodeks Pracy nie wskazuje w jaki konkretnie sposób pracodawcy powinni zapobiegać i zwalczać tego rodzaju negatywne zjawiska.

W praktyce bardzo pomocne może być opracowanie wewnątrzzakładowego dokumentu odnoszącego się do tych kwestii, wyjaśniającego pojęcia związane z dyskryminacją i mobbingiem i uczulającego na nie pracowników. Dokument taki może być oczywiście także bardziej skomplikowany i szczegółowo regulować politykę antydyskryminacyjną i antymobbingową w miejscu pracy (np. regulując procedury zgłaszania niechcianych zdarzeń przez samych pracowników czy procedury przyznawania awansów). Niektórzy pracodawcy zwracają się do swoich pracowników z okresową, anonimową ankietą badającą nastroje w miejscu pracy, co wydaje się być dobrym narzędziem przeciwdziałania negatywnym zjawiskom. Warto mieć na uwadze różne czynniki psychologiczno-organizacyjne sprzyjające występowaniu się mobbingu. Wskazuje się między innymi, iż czynnikiem takim jest zbyt sztywna hierarchia "władzy" w miejscu pracy i zbyt autokratyczny model zarządzania - z drugiej strony także nadmiernie liberalne zarządzenie (przejawiające się faktycznym brakiem zarządzania pracownikami) w miejscu pracy może przynieść taki skutek. Warto też zadbać o to, by pracownicy mieli określony zakres obowiązków i zdefiniowana organizację pracy.