Polubowne załatwianie sporów, kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, sprawy sądowe

  Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie.

Kontrola dotyczy przede wszystkim przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia oraz udokumentowanie dokonanych ustaleń.

Spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają:

  1. sądy pracy - stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych oraz
  2. sądy pracy i ubezpieczeń społecznych - stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów okręgowych.