Czym jest mobbing?

  MOBBING i DYSKRYMINACJA w zatrudnieniu to zjawiska mające wyraźne miejsce w polskim prawie pracy. Głównym powodem wprowadzenia przez ustawodawcę przepisów prawnych w tej materii była chęć dostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego.

Polska przystępując do Unii Europejskiej, będącej obszarem dynamicznego rozwoju przepisów antydyskryminacyjnych, implementowała tym samym wszelkie przepisy precyzujące takie pojęcia jak dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, molestowanie, molestowanie seksualne, mobbing, zmuszanie do dyskryminacji, odwrócenie ciężaru dowodu w postępowaniu o nierówne traktowanie, czy też w końcu zakaz działań represyjnych wobec pracowników dochodzących swoich praw naruszonych mobbingiem i dyskryminacją. Mimo jednak iż przepisy dotyczące mobbingu i dyskryminacji funkcjonują w polskich warunkach już od kilku lat, znajomość tego tematu nie jest duża, a stosowanie przepisów budzi sporo wątpliwości ze względu na nieostre pojęcia którymi się w tej materii operuje.

Pracownicy często mylą mobbing z dyskryminacją, nie potrafią również wskazać żadnego kryterium dyskryminacyjnego.

Pracodawcy natomiast próbują rozwiązać problem wyboru działań, jakie powinni zastosować, aby zrealizować ustawowy obowiązek przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji.


MOBBING

  Jest czymś więcej niż niesprawiedliwym traktowaniem czy złośliwą plotką w miejscu pracy. Może się on przejawiać w tyranizowaniu czy też nękaniu pracownika. Mobbing jest rodzajem terroru psychicznego, stosowanym przez jedną lub kilka osób przeciwko przeważnie jednej osobie.
Trwa wiele miesięcy, jest sytuacją powtarzalną a osoba mobbowana pozbawiona jest możliwości obrony.
  mobbing

DYSKRYMINACJA

  Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. W myśl kodeksu pracy pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.
Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych powyżej.
  dyskryminacja

MOLESTOWANIE SEKSUALNE

  Jest to sytuacja, w której zachodzi niepożądane zachowanie werbalne, niewerbalne lub fizyczne o charakterze seksualnym, którego celem lub też skutkiem jest naruszenie godności pracownika.
Molestowanie seksualne stanowi przejaw dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na płeć.
  Molestowanie seksualne

ODSZKODOWANIA I KARY ZA MOBBING, DYSKRYMINACJĘ I MOLESTOWANIE SEKSUALNE

  Pracownik w stosunku do którego naruszono zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, mobbowany czy też molestowany ma możliwość dochodzenia odszkodowania przed sądem.
Możliwe jest również dochodzenie roszczeń z tytułu naruszonych przez pracodawcę obowiązków i naruszenia godności osobistej.
  Odszkodowania i kary za mobbing

POLUBOWNE ZAŁATWIENIE SPORÓW, KONTROLE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY, SPRAWY SĄDOWE

  Z uwagi na fakt, że jedną z zasad postępowania cywilnego jest dążenie do polubownego załatwienia sporu pracownik i pracodawca winni dążyć do załatwienia sporu w tej drodze. Możliwe jest również zawarcie ugody przed mediatorem w postępowaniu mediacyjnym, która ma, po zatwierdzeniu jej przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem.
Z uwagi na fakt, że sprawy z zakresu mobbingu i dyskryminacji mają charakter nieostry oraz wymagają indywidualnego podejścia właściwym do ich roztrzygniecia będzie zawsze właściwy sąd pracy.
Państwowa Inspekcja Pracy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu przeprowadza czynności nadzorczo - kontrolne dotyczące stwierdzenia istnienia dyskryminacji, udziela pomocy prawnej, inspektor pracy posiada kompetencje by być pełnomocnikiem pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym i dotyczącym dyskryminacji.
  Polubowne załatwianie sporów

INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW

  Ustawodawca w kodeksie pracy nałożył wiele obowiązków na pracodawcę zobowiązując go tym samym do przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji i mobbingowi w zatrudnieniu.
Jedną z najlepszych form przeciwdziałania dyskryminacji jest wprowadzenie dokumentu wewnątrzzakładowego obejmującego swym zakresem kwestię równego traktowania.
  Informacje dla pracodawców

PRZEPISY

  Ustawą regulującą materię związaną z mobbingiem, dyskryminacją i równym traktowaniu w zatrudnieniu jest ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Kwestie związane z tymi zjawiskami poruszają również inne akty prawne takie jak m.in. ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dn. 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego, ustawa z dn. 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy i inne.
Należy pamiętać również o aktach normatywnych o charakterze międzynarodowym w tym prawa unii europejskiej, które to było głównym motorem zmian legislacyjnych w kierunku wprowadzenia takiej regulacji prawnej w prawie polskim.
  Przepisy

ORZECZNICTWO

  Sprawy dotyczące mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu były wielokrotnie podnoszone przed Sądem Najwyższym, jak też i przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.
  Orzecznictwo

PRZYKŁAD MOBBINGU

  Mobbing jest zjawiskiem patologicznym występującym w stosunkach pracy i istniejącym od zarania dziejów w wielu zakładach pracy, stąd też można przytoczyć jako jego przykład wiele sytuacji.
  Przykład mobingu

Aktualności

  
  Przykład mobingu