Regulations

Regulations
 • ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
  • art. 15 [Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy]
  • art. 94 pkt 10 [Szczególny obowiązek pracodawcy wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego]
  • art. 94[3] [Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi, roszczenia pracownika w przypadku mobbingu]
  • art. 111 [Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy]
  • art. 207 [Odpowiedzialność pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy]
 • ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny:
  • art. 415 [Kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia]
  • art. 445 [Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę]
  • art. 448 [W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia]
 • ustawa z dn. 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego:
  • art. 189 [Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny]
 • ustawa z dn. 6 czerwca 1997 Kodeks karny:
  • art. 151 [Doprowadzenie namową lub przez udzielenie pomocy do targnięcia się na własne życie]
  • art. 156 [Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu]
  • art. 157 [Spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia]
  • art. 190 [Groźba]
  • art. 191 § 1 [Stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej]
  • art. 207 [Znęcanie się fizyczne lub psychiczne]
  • art. 212 § 1 i § 2 [Pomówienie osoby]
  • art. 216 § 1 i § 2 [Znieważenie]
  • art. 217 § 1 [ Uderzenie lub inne naruszenie nietykalności cielesnej]
  • art. 218 § 1 i § 2 [Złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika]
  • art. 219 [Nie zgłoszenie lub zgłoszenie nieprawdziwych danych do organu ubezpieczeń społecznych]
  • art. 220 § 1 [Nie dopełnienie obowiązków BHP poprzez narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu]
  • art. 267 [Pozyskiwanie informacji bez uprawnienia]
  • art. 268 [Niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie zapisu istotnej informacji lub utrudnianie zapoznania się z nią przez osobę uprawnioną]